Καταστατικό Σωματείου με την επωνυμία : «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»